Qui hoạch phát triển hạ tầng giao thông Phú Quốc đến 2020

Qui hoạch phát triển hạ tầng giao thông Phú Quốc đến 2020

27/12/2018 10:35 Sáng

Quyết định 514/QĐ – UBND năm 2018 về việc phê duyệt qui hoạch phát triển hạ tầng giao thông Phú Quốc giai đoạn đến năm 2020 và định hướng phát triển 2030 với 22 tuyến đường được qui hoạch tại đảo Phú Quốc, tổng chiều dài hơn 255 km.

Qui hoạch phát triển hạ tầng giao thông Phú Quốc

Qui hoạch phát triển hạ tầng giao thông Phú Quốc giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Các tuyến đường giao thông tại Phú Quốc được Qui hoạch như sau:

1.1. Đường An Thới – Dương Đông – Suối Cái, dài 39km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk=80Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp I, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 60,0m. Trong đó, nền đường rộng 26m, gồm:
– Mặt đường 04 làn xe ô tô : 4×3,75m = 15,00m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2×0,50m = 1,00m.
– Lề : 2×3,50m = 7,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 34,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất (Tramway) phía bên phải tuyến theo chiều từ An Thới đi Suối Cái.

1.2. Đường Suối Cái – Bãi Thơm, dài 11km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình vùng núi, Vtk=60Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 32,0m. Trong đó, nền đường rộng 16,5m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,75m = 7,50m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2×0,50m = 1,00m.
– Lề đường : 2×2,50m = 5,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 15,5m.

1.3. Đường Suối Cái – Ngã 3 Rạch Vẹm – Gành Dầu, dài 19km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.
1.4. Đường Dương Đông – Cửa Lấp – Bãi Khem, dài 27km
Căn cứ vị trí, vai trò có thể chia tuyến đường này thành 03 đoạn như sau:

 1. a) Đoạn Dương Đông – Cửa Lấp, dài 9,5km
  Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk=60Km/h, lộ giới 42,0m. Trong đó, nền đường rộng 12,0m, gồm:
  – Mặt đường 02 làn xe : 2×3,50m = 7,00m.
  – Lề đường : 2×2,50m = 5,00m.
  Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 30,0m.
 2. b) Đoạn Cửa Lấp – An Thới, dài 16km
  Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình vùng núi, Vtk=60Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 50,0m. Trong đó, nền đường rộng 26,0m, gồm:
  – Mặt đường 04 làn xe ô tô : 4×3,75m = 15,00m.
  – Dải phân cách giữa : = 3,00m.
  – Dải an toàn : 2×0,50m = 1,00m.
  – Lề : 2×3,50m = 7,00m.
  Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 24,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất (Tramway) phía bên phải tuyến theo chiều từ An Thới đi Cửa Cạn.
 3. c) Đoạn An Thới – Bãi Khem, dài 1,5km
  Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk= 40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 8.5m, gồm:
  – Mặt đường 02 làn xe : 2×2,75m = 5,50m.
  – Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
  Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,5m.

1.5. Đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu, dài 27km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III, địa hình đồng bằng Vtk=(60- 80)Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 42,0m. Trong đó, nền đường rộng 26,0m gồm:
– Mặt đường, gồm :
04 làn xe ô tô : 4 x 3.50m = 14,00m.
02 làn xe (hỗn hợp) : 2 x 3.50m = 7,00m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2 x 0,50m = 1,00m.
– Lề : 2 x 0,50m = 1,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 16,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất (Tramway).

1.6. Đường Bãi Thơm – Hàm Ninh – Bãi Vòng – Vịnh Đầm, dài 45km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.7. Đường Rạch Vẹm – Rạch Tràm – Bãi Thơm, dài 18,5km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.8. Đường Suối Cái – Mũi Chồng, dài 12km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.9. Đường Cửa Cạn – Suối Cái, dài 8km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật mỗi tuyến đường cấp II địa hình vùng núi, Vtk=80Km/h, lộ giới 42,0m. Trong đó, nền đường rộng 22,5m, gồm:
– Mặt đường, gồm:
04 làn xe ô tô : 4 x 3.50m = 14,00m.
02 làn xe (hỗn hợp) : 2 x 2.50m = 5,00m.
– Dải phân cách giữa : = 1,50m.
– Dải an toàn : 2 x 0,50m = 1,00m.
– Lề : 2 x 0,50m = 1,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 19,5m.

1.10. Đường Gành Gió – Núi Tượng, dài 6km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.11. Đường vào Khu Du lịch núi Đá Bàn, dài 5km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.12. Đường cầu Cửa Lấp, dài 4km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk=80Km/h, lộ giới 20,0m. Trong đó, nền đường rộng 12,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,50m = 7,00m.
– Lề đường : 2×2,50m = 5,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 8,0m.

1.13. Đường Suối Tranh – Hàm Ninh, dài 3km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk=80Km/h, lộ giới 20,0m. Trong đó, nền đường rộng 12,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,50m = 7,00m.
– Lề đường : 2×2,50m = 5,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 8,0m.

Liên kết giao thông bằng đường hàng không và đường biển từ đảo Phú Quốc.

1.14. Đường Nam sân bay Dương Tơ, dài 4km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk=80Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp I, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 50,0m. Trong đó, nền đường rộng 26m, gồm:
– Mặt đường 04 làn xe ô tô : 4×3,75m = 15,00m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2×0,50m = 1,00m.
– Lề : 2×3,50m = 7,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 24,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất (Tramway) phía bên phải tuyến theo chiều từ Cửa Lấp đi.

1.15. Đường ra Bãi Vòng, dài 3km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng, Vtk= 60Km/h, lộ giới 46,0m. Trong đó, nền đường rộng 36,0m, gồm:
– Phần xe chạy : 6×3.5m = 21m.
– Dải phân cách giữa : 1x3m = 3m.
– Dải an toàn : 4×0.5m = 2m.
– Vỉa hè : 2x5m = 10m.

1.16. Đường cầu Sấu – Bãi Sao 2km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.17. Đường vào Suối Tiên, dài 7,5km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.18. Đường Bãi Trường – Vịnh Đầm, dài 2,5km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk 80Km/h, lộ giới 24,0m. Trong đó, nền đường rộng 12,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe :2×3,50m = 7,00m.
– Lề đường :2×2,50m = 5,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.19. Đường Đồng Tranh, dài 4km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 20,0m. Trong đó, nền đường rộng 8,5m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×2,75m = 5,50m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 1l,5m.

1.20. Đường nhánh số 1, dài 1,5km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

1.21. Đường nhánh số 2, dài 1,5km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, Vtk=40Km/h, lộ giới 21,0m. Trong đó, nền đường rộng 9,0m, gồm:
– Mặt đường 02 làn xe : 2×3,00m = 6,00m.
– Lề đường : 2×1,50m = 3,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m

1.22. Đường nhánh số 3 (Đường nhánh nối với đường Trục Nam – Bắc đảo với đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu), dài khoảng 4,8km

Đề xuất đưa vào quy hoạch và xây dựng mới tuyến nhánh kết nối đường Trục Nam – Bắc tại Km31 130 với đường vòng quanh đảo (giao với đường Dương Đông – Cửa Cạn tại Km6 990), sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn tuyến đường từ sân bay quốc tế Phú Quốc về các khu du lịch, đô thị phía Bắc đảo và tạo thành tuyến đường vành đai qua thị trấn Dương Đông.

Quy hoạch đoạn tuyến đường quy mô 04 làn xe ô tô và 02 làn xe hỗn hợp, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 26,0m, lộ giới 42,0m.
Nền đường rộng 26,0m, gồm:
– Mặt đường, gồm:
04 làn xe ô tô : 4 x 3.50m = 14,00m.
02 làn xe (hỗn hợp) : 2 x 3.50m = 7,00m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2 x 0,50m = 1,00m.
– Lề : 2 x 0,50m = 1,00m.

Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 16m.

Nguồn Thuvienphapluat.vn

BÀI LIÊN QUAN:

Cơ hội đầu tư vàng tại Vinpearl Grand World Phú Quốc

Điểm danh các dự án bất động sản nghỉ dưỡng Bắc đảo Phú Quốc

Những yếu tố giúp bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc tăng trưởng

Shoptel Vinpearl Phú Quốc – Mô hình đầu tư đầy tiềm năng

Casino Phú Quốc kích hoạt bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc

 

 

Ngọc

Xem thêm

 • Phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes chính thức ra mắt tại Hà Nội

  Phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes: Phân phối trực tiếp BĐS

  Công ty Cổ phần Vinhomes xây dựng và phát triển bổ sung hệ thống phân phối tự doanh, trực tiếp kinh doanh và phân phối BĐS song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc đồng thời tiến hành chiến dịch tuyển dụng nhân viên kinh doanh quy mô lớn. Phòng kinh […]

 • Vinhomes tràng cát. hải phòng

  Nhà Ở Xã Hội Vinhomes Happy Home Tràng Cát, Hải Phòng

  Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Vinhomes triển khai tại thành phố Hải Phòng. Khu NƠXH có diện tích khoảng 11 ha với 27 block nhà chung cư (20 block cao 7 tầng, 7 block cao 9 tầng) với hơn 4.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu […]

 • Big Four

  Công Ty CPĐT và Tư Vấn Chiến Lược Bất Động Sản Big Four

  [Giới thiệu Doanh nghiệp] Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Chiến Lược Bất Động Sản Big Four là doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực BĐS, cung cấp giải pháp và dịch vụ cao cấp. Big Four hoạt động chính trong lĩnh vực “Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, […]

 • shop vinhomes grand park

  Tìm hiểu Shophouse Vinhomes Grand Park: Phân tích & Đánh giá

  Shophouse Vinhomes Grand Park Thủ Đức – HCM sở hữu lợi thế kinh doanh với lượng lớn cư dân hiện hữu cùng hệ thống tiện ích dịch vụ thu hút lượng khách hàng các khu vực đến đây. Shophouse Vinhomes Grand Park quận 9 là loại hình sản phẩm kinh doanh nằm trong tổ hợp […]

 • vinwonders grand park TP HCM

  VinWonders Grand Park TP.HCM – Tổ hợp công viên giải trí quốc tế

  VinWonders Grand Park Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) – “Thế giới giải trí quốc tế” với mô hình du lịch – vui chơi giải trí – nghệ thuật tích hợp vào không gian sống hàng ngày, mang đến trải nghiệm chưa từng có cho cư dân Vinhomes và du khách. Công viên chủ đề VinWonders […]

 • Khu nhà điều hành bán hàng The Global City Sales Gallery

  Khu nhà mẫu dự án The Global City Sales Gallery – Masterise Homes

  Khu nhà mẫu và nhà điều hành bán hàng khu đô thị The Global City do đơn vị danh tiếng Dark Hourse thiết kế. Mang đến trải  nghiệm cho khách hàng với các sản phẩm Biệt thự, nhà phố thuơng mại, căn hộ cùng hệ thống tiện ích. Vậy trong Khu nhà mẫu The Global […]

 • Thông tin mở bán dự án The Beverly Vinhomes Grand Park

  Thông tin mở bán The Beverly – Chính sách bán hàng & Bảng giá

  Thông tin mở bán dự án căn hộ The Beverly tại đại đô thị Vinhomes Grand Park được cập nhật liên tục giá bán và chính sách bán hàng (CSBH) cùng những ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư. Tiến độ mở bán dự án căn hộ The Beverly được chia ra từng giai […]

DMCA.com Protection Status